"නිදහසේ මෙහෙයුම" සංකේතවත් කරන්නේ කොවිඩ් -19 වසංගතය පරාජය කිරීම සඳහා වූ අපගේ සාමූහික උත්සාහයයි.අපි දැන් අවසන් පථයට පිවිසෙමින් සිටිමු. එන්නත් අප අත ඇත. ඔබගේ එන්නත ලබා ගැනීමට අද ම වේලාවක් වෙන් කරගන්න.ඔබ වෙනුවෙන්, ඔබේ පවුල වෙනුවෙන්... ජීවත් වන්න - එන්නත වන්න!