නාමාවලිය

පැය 24 පුරා ඔබේ සහයට ඇති ක්ෂණික ඇමතුම් සහායක අංක ඇතුළු ඔබව මෙම අර්බුද අවස්ථාවේ දැනගෙන සිටිය යුතු ප්‍රධානතම වගකිවයුතු අංශ වල සම්පූරණ දුරකථන නාමාවලිය පහත පරිදි වේ.