කොරෝනා සටනට දායකවන්න
කොරෝනාවෛරසය පැරදවීමට එක්වන්න
2020 මාර්තු 23 දා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් පිහිටුවන ලද COVID-19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ මුලික අරමුණ ශ්‍රී ලංකාව ගිලගෙන ඇති මෙම ලෝක ව්‍යසනයට එරෙහි සටනට අවශ්‍ය අරමුදල් එක් රැස් කිරීමයි. මෙම අරමුදලට ආයතන මෙන්ම පුද්ගලයන්ගෙන්ද මුදල් භාරගනු ලබයි.මෙම අරමුදලට විද්‍යුත් සම්පේෂණ හා චෙක්පත් මගින් මුදල් බැර කළ හැකි අතර එකී ප්‍රදානයන් සියළුම බදු සහ විදේශ විනිමය රෙගුලාසි වලින් නිදහස් වේ.
Donation