මාර්ගෝපදේශන

රෝග නිවාරණය සම්බන්ධ දැනට සොයාගෙන ඇති කරුණු පදනම් කරගෙන මෙම COVID-19 ආපදා තත්ත්වය පිටු දැකීමට ඔබ අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ පහත දැක්වේ. සෑම විටම නිවැරදි මූලාශ්‍ර හරහා දැනුවත් වී ඔබේ ලබැඳියන් හා ඒවා බෙදා හදා ගනිමින් ආරක්ෂාකාරීව සිටින්න.

COVID-19 ආශ්‍රිත මාර්ගෝපදේශන හා චක්‍රලේඛ
නිවෙස්ගත නිරෝධායනය
තවදුරටත් කියවන්න
අන්තර් පලාත් සංචරණ සීමා දීර්ඝ කිරීම
තවදුරටත් කියවන්න
සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම
තවදුරටත් කියවන්න
අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා දැඩි සංචරණ සීමාවන් පනවා ඇති ප්‍රදේශ වලින් කාර්‍යය මණ්ඩල ගෙන්වා ගැනීම
තවදුරටත් කියවන්න