මාර්ගෝපදේශන

රෝග නිවාරණය සම්බන්ධ දැනට සොයාගෙන ඇති කරුණු පදනම් කරගෙන මෙම COVID-19 ආපදා තත්ත්වය පිටු දැකීමට ඔබ අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ පහත දැක්වේ. සෑම විටම නිවැරදි මූලාශ්‍ර හරහා දැනුවත් වී ඔබේ ලබැඳියන් හා ඒවා බෙදා හදා ගනිමින් ආරක්ෂාකාරීව සිටින්න.

COVID-19 ආශ්‍රිත මාර්ගෝපදේශන හා චක්‍රලේඛ
GUIDANCE OF RESUMPTION OF IMMUNIZATION SERVICES DURING COVID - 19 OUTBREAK
බාගත කරගන්න
Contact investigation and quaranting for COVID - 19 outbreak control
බාගත කරගන්න
Quarantine of health staff who are exposed to COVID - 19 patients
බාගත කරගන්න
Performance of COVID - 19 PCR testing at private sector medical laboratories
බාගත කරගන්න
Health Ministry Circular on Covid 19 Hospital Preparedness
බාගත කරගන්න
PCR testing places for COVID - 19
බාගත කරගන්න
Quarantine of high risk individuals for the control of COVID - 19 outbreak
බාගත කරගන්න
Corona Virus Infection - Guideline
බාගත කරගන්න
COVID-19 –SARS CoV-2 testing methods for diagnosis in outbreak control
බාගත කරගන්න
Operational guidelines on preparedness and response for COVID - 19
බාගත කරගන්න
OPERATIONAL-GUIDELINES-Covid-19
බාගත කරගන්න
SL_GP_Guideline_Covid_19_Outbreak
බාගත කරගන්න
Management of Accidental Discovery of Suspected COVID-19 Patient in the Hospital
බාගත කරගන්න
සෞඛ්‍ය හා වෛද්‍ය
Latest Circulars and Guidelines
බාගත කරගන්න
Corona Related Guidelines and Circulars
බාගත කරගන්න
Guidelines of Home Quarantine
බාගත කරගන්න
Proposed measures to mitigate Influenza at Institutional Level
බාගත කරගන්න
ආර්ථික
Ill-Founded and Ill-Timed Rating Action by Fitch Ratings amidst the Worst Global Public Health Crisis for Decades
බාගත කරගන්න
Relaxation of Foreign Exchange Restrictions Opening of Special Deposit Account (SDA) with Sri Lanka Banks
බාගත කරගන්න
නීතිය හා සාමය
Home quarantine notice by Inspector General of Police
බාගත කරගන්න
Contact investigation and quaranting for COVID - 19 outbreak
බාගත කරගන්න