ආනයන හා අපනයන

පවත්නා COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන හා අපනයන, විවිධාකාර සැපයුම් සහ නීතිමය අවහිරයන්ට මුහුණපා ඇත. රට තුළ ගමනාගමන සීමා කිරීම් පවතින අතර දිවයින තුලට සහ පිටතට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේදී රජය ප්‍රවේශම්කාරී පිළිවෙතක් අනුගමනය කරයි. එසේ වුවත්, ඔබේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවයට ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් තිබේ නම් ඔබට අදාළ බලධාරීන් වෙත ගොස් ඔබේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා ඉඩ සලසාගත හැක. නමුත් කරුණාකර එය අත්‍යාවශ්‍ය කාරණයක් නොවේ නම් ඔබේ ඉල්ලීම ඉහළ නිලධාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කළ නොකිරීමට සිහි තබා ගන්න. පහත දැක්වෙන්නේ ඔබට ඒ සඳහා සම්බන්ධ විය හැකි සහ ඔබේ විමසීම්වලට පිළිතුරු සැපයිය හැකි බලයලත් ආයතනවල තොරතුරුය.