නීතිය හා සාමය

යුධ, නාවික සහ ගුවන් ත්‍රිවිධ හමුදාවන්ගේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය දැඩි අවධානයෙන් පසුවන අතර ඊට අමතරව ජන සමූහ පාලනය සහ විෂබීජ හරණ ක්‍රියාවලිය වැනි හදිසි මෙහෙයුම් ආදිය හරහා රට තුළ නීතිය හා සාමය පවත්වා ගැනීමට ඔවුහු උරදෙති. වසංගතය තුරන් කිරීම සඳහා ධෛර්‍යසම්පන්න ජාතියක් හැටියට හමුදාවන්ට තම උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන ලෙසත් හෘද සාක්ෂියට අනුකූලව කටයුතු කරන ලෙසත් රජය මෙයින් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. සහය පැතීමට හෝ ඔබගේ ආසන්නයේ යම් අපහසුතාවක් වාර්තා කිරීමට කරුණාකර පහත නියාමන ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වන්න.