සමාජ සුභසාධනය

ඇඳිරී නීති කාලයේ සංචරණ සීමාවන් තුල ජනතාවට මුහුණපෑමට සිදුවන අපහසුතා හා අගතීන් පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් රජය සතුව ඇත. එබැවින් මේ තත්ත්වය තේරුම්ගෙන තම එදිනෙදා කටයුතු නිවෙසට හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයට සීමා කරගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. නිවෙස තුල සෞඛ්‍යාරක්ෂාව නිසි ලෙස තහවුරු කරගත යුතුය. රජය මුළු ජනතාවටම ආරක්ෂාව හා පහසුකම් සපයාදීමට බලාපොරොත්තු වේ. එනමුත් යම් අපහසුතාවයක් හෝ කරදරයක් ඇතිවූ විට අදාල බලධාරීන් හා සම්බන්ධ වීමෙන් සහය ලබාගත හැක. දවසේ ඕනෑම වේලාවක සම්බන්ධ වියහැකි එවන් අංශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.