ගමනාගමනය

සංචරණ සීමාවන් යනු ශ්‍රී ලංකාවේ COVID-19 ව්‍යාප්තිය පාලන ක්‍රමෝපායේ වැදගත් සංඝටකයක් වන අතර රජයේ නිලධාරීන් විසින් මනාව සැලසුම් කරන ලද සාධනීය ක්‍රමවේදයක් හරහා එය නිසි ලෙස කළමණාකරණය කරමින් සිටිති. මේ වන විට දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනය අතිශයින්ම සීමා කර ඇති අතර දිවයින පුරා ස්ථාපිත කර ඇති සීමා මුරපොලවල් හරහා යාමට අදාළ බලධාරීන්ගෙන් විශේෂ අවසරයන් අවශ්‍ය වේ. රජය සාමාන්‍ය ජනතාවට උපදෙස් දෙන්නේ ඔවුන්ගේ නිවෙස්වල රැඳී සිටිමින් අත්‍යවශ්‍ය සහ නොවැළැක්විය හැකි අවස්ථාවන්හිදී පමණක් පිටතට යන ලෙසයි. පහත දැක්වෙන්නේ ඔබට සංචරණ තහනම සහ ගමනාගමනය සම්බන්ධව විමසුම් ඇත්නම් ප්‍රයෝජනවත් වන සම්බන්ධතා අංකයි.