සමාජ ජාල පුවරුව

COVID-19 හි සමාජ ආර්ථික බලපෑම් ඇතුළු නවතම තොරතුරු අළුත්ම දෘෂ්ඨිකෝණයකින් අපගේ සමාජ ජාල පුවරුව හරහා අත්විඳින්න. නවතම තොරතුරු වලින් නිරතුරුව මෙය යාවත්කාලීන වේ.