சமூக முகப்பு

எங்கள் சமூக வலைப்பின்னல் முகப்பின் மூலம் சமூக பொருளாதார தாக்கம் மற்றும் COVID-19 இன் சமீபத்திய தகவல்களை பார்க்கவும். இது சமீபத்திய தகவல்களுடன் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுகிறது.